Aukcje KARPI KOI

SPECJALNY SPOSÓB NA ZAKUP KOI!

Aukcje karpi koi z koisklep.pl.

Kupowanie koi nie musi być trudne i nie musi  dużo kosztować!

Możesz  wygodnie kupić wymarzonego koi nie ruszając się z domu i mieć przy tym dużo zabawy.

Zapraszamy.

Aukcja z okazji Świąt Wielkanocnych

Aktualnie nie mamy w ofercie produktów o tych parametrach. Jak tylko się pojawią, będą widoczne w tej podstronie.

Jak przebiega nasza aukcja:

Do każdej aukcji koi – dołączamy jest film oraz opis rybki w słownej lub pisemnej formie, gdzie rzetelnie przedstawiamy zalety jak i wady ryby – jeżeli takie istnieją. Cena minimalna to 100 zł. Wliczony jest tutaj transport koi w razie wygrania aukcji. By uczestniczyć w akcji – trzeba być zarejestrowanym na stronie www.koisklep.pl

Zdrowie naszych koi jest dla nas najważniejsze –  zanim koi wyruszy w podróż do Ciebie, ponownie dokładnie przyglądamy się jego stanowi zdrowia, a następnie starannie pakujemy  aby przetrwał przesyłkę bez szwanku.

Zalety kupowanie na aukcji na koisklep.pl

– szybkie i bezpieczne logowanie
– ty decydujesz ile ma kosztować twój koi
– po wygranej aukcji -szybka bezpieczna wysyłka koi
– oszczędność czasu
– niższe koszty zakupu

Wysyłka koi następuje  w ciągu tygodnia od wygrania aukcji. Po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto.

Wpłata za wygraną aukcje powinna trafić na konto koisklep.pl  w ciągu 3 dni roboczych.   Jeśli  nie nastąpi w tym okresie wpłata – wygrana w aukcji zostanie anulowana.

Regulamin :

Regulamin Aukcji

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

1.https://koisklep.pl/aukcje-karpi-koi/ system informacyjny, stanowiący własność KOICENTRUM Łukasz Gładki zamieszczony pod domeną www.koisklep.pl służący do wyłaniania w drodze Aukcji najwyższej oferty zakupu.

2. Przedmiot sprzedaży – karp koi- ryba ozdobna.

3. Aukcja – aukcja elektroniczna przeprowadzana w Serwisie KOISKLEP.PL/Aukcje na stronie polegająca na składaniu przez Uczestników Ofert zakupu koi sprzedaży w celu wyłonienia nabywcy.

4. Sprzedawca KOICENTRUM Łukasz Gładki ul. Łubniańska 19b, 46-024 Brynica NIP 9910235489

5. Uczestnik – osoba fizyczna, uczestnicząca w Aukcji i zaakceptowała niniejszy Regulamin umożliwiający udział w Aukcji.

7. Rejestracja – procedura rejestracji w Serwisie koisklep.pl/aukcje

8. Oferta zakupu – wiążące Uczestnika oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Uczestnika.

9. Cena wywoławcza – cena Przedmiotu sprzedaży, od jakiej zaczyna się aukcja online. W opisie każdej aukcji zostaje podana informacja.

10. Cena nabycia – cena nabycia jest wyrażona w polskich złotych (PLN) Brutto.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Warunki uczestnictwa w Aukcji, z zastrzeżeniem warunków technicznych wskazanych w ust. 4 poniżej:

a) Prawidłowe zarejestrowanie Uczestnika w Serwisie koisklep.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego;

b) Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

c) Złożenie Oferty zakupu poprzez konto aukcyjne w koisklep.pl

2. Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego konta aukcyjnego w koisklep.pl

Zabrania się tworzenia kont aukcyjnych Uczestnika bez stosownego umocowania, posiadania więcej niż jednego konta Uczestnika, udostępniania konta osobom trzecim.

3. Zabrania się tworzenia i używania przez Uczestnika loginów zawierających zwroty, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe. W takim przypadku koisklep.pl ma prawo usunąć konto Uczestnika z koisklep.pl/aukcje.

4. Uczestnik aby zarejestrować się i skorzystać z Aukcji musi spełniać następujące wymagania techniczne:

a. posiadać podłączenie do Internetu;

b. posiadać konto poczty e-mail;

c. posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z koisklep.pl, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Uczestnik posiadało w szczególności:

a. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

b. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

e. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

6. Koisklep.pl oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie włamania się jak również utrudnienie dostępu do Serwisu Koisklep.pl

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z koisklep.pl/aukcje może być zakłócane przez działanie botów, robaków i innych kodów komputerowych.

8. Koisklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Uczestnika z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Koisklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Uczestnika lub osób trzecich, za które koisklep.pl nie ponosi odpowiedzialności.

9. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, Koisklep.pl ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu Koisklep.pl

10.Koisklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Koisklep.pl/aukcje wynikające z przyczyn technicznych lub zawieszenie, przerwanie oraz przedterminowe zakończenie licytacji, przypadkowe i pomyłkowe przerwania, zawieszenia czy też wcześniejsze zakończenia Aukcji jak również za zdarzenia zewnętrzne, nieprzewidziane oraz zdarzenia siły wyższej.

11. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działania Koisklep.pl W przypadku stwierdzenia przez Koisklep.pl, że Uczestnik dopuszcza się takich działa, nastąpi niezwłoczna blokada konta Uczestnika, jak również zostaną podjęte działania prawne związane z naprawieniem szkody na drodze postępowania cywilnego oraz działania przewidziane przepisani prawa karnego.

§ 3. Rejestracja

1. Celem rejestracji Uczestnik wypełnia formularz elektroniczny znajdujący się w Koisklep.pl Przetarg. Rejestracja Uczestnika jest bezpłatna i dobrowolna.

2. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia z Uczestnikiem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną na czas nieokreślony.

3. Uczestnik ma obowiązek aktualizowania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po zmianie tych danych.

6. Uczestnik ma prawo w każdy czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez złożenia Auto Przetarg oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w formie elektronicznej poprzez żądanie usunięcia konta w zakładce Moje konto.

7. Koisklep.pl ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:;

a) podjęcia przez Uczestnika działań mający na celu zakłócenie funkcjonowania koisklep.pl

c) powzięcie uzasadnionych wątpliwości do co prawdziwości danych podanych przez Uczestnika podczas procesu rejestracji;

b) nie wywiązania się przez Uczestnika z swojej oferty z złożonej w toku Aukcji;

c) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa w przypadku śmierci Uczestnika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Uczestnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

9. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną konto Uczestnika w Serwisie koisklep.pl zostaje usunięte.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem auckcji jest KOICENTRUM Łukasz Gładki .ul Łubniańska 19b 46-024 Brynica

2. Dane osobowe zbierane w procesie rejestracji od Uczestników będą wykorzystane w celu założenia konta Uczestnika w Serwisie KOISKLEP/AUKCJE, dzięki któremu Uczestnik będzie miał możliwość brania udziału w aukcjach online organizowanych przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także w celu utrzymywania przez Sprzedawcę niezbędnego kontaktu z Uczestnikiem.

3. W przypadku Uczestników, którzy złożyli zwycięska ofertę, dane osobowe Uczestnika zostaną przekazane Sprzedawcy celem sprzedaży Przedmiotu .

5. Po sfinalizowaniu transakcji dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Sprzedawcę w celach archiwizacji przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawą o rachunkowości.

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale brak lub niepełne dane uniemożliwiają dokonanie rejestracji i założenie konta w KOISKLEP pozwalającego Uczestnikowi na udział w licytacji online.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do danych i ich poprawiania, oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

§ 5. Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są karpie koi własność KOICENTRUM Łukasz Gładki

2. Informacja dotycząca Przedmiotu sprzedaży opublikowana w Serwisie KOISKLEP/AUKCJE, obejmuje:

a) Termin zakończenia Aukcji;

e) Rodzaj Aukcji;

f) Cenę wywoławczą;

7. Uczestnik poprzez złożenie Oferty zakupu podczas Aukcji potwierdza, że nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty.

2. Celem Aukcji jest wyłonienie najkorzystniejszej Oferty zakupu z Ofert zakupu złożonych podczas Aukcji.

4. Każda Oferta zakupu zgłoszona przez Uczestnika w czasie trwania Aukcji jest wiążąca i nie może być cofnięta.

5. Oferta zakupu złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik Aukcji złożył korzystniejszą Ofertę zakupu.

7. Aukcję wygrywa Uczestnik, który złożył najwyższą ofertę do momentu zamknięcia Aukcji, pod warunkiem osiągnięcia lub przekroczenia ceny wywoławczej. Oferta zakupu złożona przez Uczestnika wiąże go 7 dni. Aukcja zostaje rozstrzygnięta dopiero w momencie przesłanie Uczestnikowi zawiadomienia, o którym mowa w ust.11 poniżej.

8. Odbiór karpia koi bądź wysyłka będzie możliwa z chwilą odnotowania wpływu środków z tytułu zapłaty ceny sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedawcy.

W przypadku braku zapłaty ceny lub prowizji Koisklep jest uprawniony:

a) Zablokowania konta aukcyjnego Uczestnika;

b) Skierowania oferty sprzedaży do Uczestnika, który złożył druga co do wysokości Ofertę sprzedaży

7. Wydanie wygranej nastąpi pod warunkiem zaksięgowania wpłaty całej Ceny na konto firmy KOI CENTRUM Łukasz Gładki

8. Uczestnik jest zobowiązany odebrać nabytego karpia koi nie później niż w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty .

§ 11. Reklamacja

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji w formie pisemnejw formie elektronicznej na adres mailowy info@koisklep.pl

2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji oraz szczegółowy opis reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

3. Reklamację rozpoznana przez koisklep w terminie 30 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia reklamacji przez Uczestnika o informacje niezbędne do jej rozpatrzenia.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej wskazany w jej treści.

§ 12. Postanowienia końcowe.

1. Do czasu zakończenia Aukcji Sprzedawca ma prawo przerwać lub anulować Aukcję.

2. W trakcie trwania Aukcji koisklep.pl zastrzega sobie prawo do odwołania Aukcji w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Koisklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się obowiązujące przepisy prawa.